Oferta ogólna

Plan pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Łomży

Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

na rok szkolny 2019/2020

 

 

ZADANIE PORADNI

wynikające z rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

1.Diagnozowanie dzieci i młodzieży

 

 

Rodzaj zadania

 

Osoba/y realizująca/e zadanie

Termin realizacji

Częstotliwość

Sposób dokumentowania

Uwagi

 

1.      Diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych:

·         diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku od 0-6 roku życia,

·         diagnoza trudności wychowawczych i problemów emocjonalnych z uwzględnieniem uwarunkowań rodzinnych,

·         badania dzieci i uczniów z różnego rodzaju zburzeniami rozwojowymi,

·         diagnoza możliwości intelektualnych uczniów,

·         diagnoza przyczyn trudności ucznia w nauce,

·         diagnoza poziomu dojrzałości poznawczej, emocjonalnej i społecznej dziecka,

·        diagnoza wad wymowy, ocena stopnia rozwoju mowy.

 

psycholodzy, pedagodzy poradni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logopedzi poradni

cały rok szkolny

zarejestrowanie dziecka w bazie komputerowej                                i zaznaczenie, że przeprowadzono diagnozę

 

 

2.      Diagnoza słuchu obwodowego oraz diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT II.

 

J. Rakowska-surdopedagog

K. Pawelec-surdologopeda

cały rok szkolny

zarejestrowanie dziecka w bazie komputerowej i zaznaczenie, że przeprowadzono diagnozę

 

 

 

3.      Wydawanie opinii w sprawach określonych w ustawie prawo oświatowe oraz w innych przepisach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi poradni

 po przeprowadzonej diagnozie

cały rok szkolny

opinia dla dziecka lub ucznia z wnioskiem rodzica lub pełnoletniego ucznia o wydanie opinii

 

 

4.      Orzekanie o:

·         potrzebie kształcenia specjalnego,

·         potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

·         potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

·         potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi poradni powołani w skład zespołu przez przewodniczącego Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2  

cały rok szkolny - zgodnie z napływającymi wnioskami i wyznaczonymi terminami spotkania ZO

przeprowadzenie procedury wydawania orzeczeń zgodnie z liczbą wniosków, które wpłynęły do ZO

 

 

5.      Zbieranie opinii na temat dziecka lub ucznia od nauczycieli z placówek, do których uczęszcza         w celu uzyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, problemach dydaktycznych i wychowawczych.

psycholodzy, pedagodzy poradni

 

Cały rok szkolny -zgodnie z potrzebami

opinie przekazane ze szkół, notatki z rozmów.

 

 

6.      Badania przesiewowe  uczniów klas I w zakresie ryzyka dysleksji.

 

 

 

 

M. Dąbrowska – pedagog

A. Filipiuk- psycholog

D. Kudaj-psycholog

J. Rakowska-pedagog

A. Wincenciak-pedagog

 

październik/listopad 2019

maj/czerwiec 2020

raport po badaniu

 

 

7.      Logopedyczne badania przesiewowe.

 

J. Szczepocka-neurologopeda

Przedszkole Publiczne nr 4 w Łomży – ok.150 dzieci

raport po badaniu

 

 

8.      Badanie przesiewowe testem uzdolnień wielorakich.

A. Filipiuk - psycholog

E. Frołow-pedagog

D. Kudaj-psycholog

E. Duchnowska-pedagog

 

wg potrzeb rok szkolny 2019/2020

raport po badaniu

 

 

9.      Przesiewowe badania „Platformą do badań zmysłu”.

M. Kaseja-pedagog

wg zgłoszeń,

cały rok szkolny

 

rejestracja w bazie

 

 

 

ZADANIE PORADNI

wynikające z rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

2.Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 

 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I UCZNIÓW REALIZOWANE NA TERENIE PORADNI

 

 

Rodzaj zajęć

Cel

Osoba realizująca zadanie

Termin realizacji

Częstotliwość

Adresaci

Sposób dokumentowania

Uwagi

 

1.      Zajęcia logopedyczne z elementami logorytmiki dla uczniów klas I-III i dzieci z wadami artykulacyjnymi

Cele zajęć:

- profilaktyka logopedyczna

- usprawnianie narządów artykulacyjnych

- usprawnianie koordynacji: wzrok-słuch-ruch

- ćwiczenia pamięci wzrokowo-słuchowej

- usprawnianie motoryki dużej i małej

- ćwiczenia rytmiczne, taneczno-ruchowe

- ćwiczenie oddechu (tor, siła, kierunek,

  długość)

- ćwiczenia fonacyjne

- aktywizacja społeczna i kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

 

A.    Pyczot – logopeda

 

 

 

 

 

K. Pawelec-logopeda

 

 

cały rok szkolny

raz w tygodniu

uczniowie klas I-III, dzieci z wadami artykulacyjnymi,

 

1 tydzień ferii zimowych,

1 tydzień w wakacje

dziennik zajęć – dokumentacja poradni

 

 

 

 

dokumentacja poradni

 

 

2.      Stymulacja rozwoju mowy

Cele zajęć:

- profilaktyka logopedyczna

- usprawnianie narządów artykulacyjnych

- usprawnianie motoryki dużej i małej

- ćwiczenia skupiania uwagi słuchowej,

  wzrokowej

- kształtowanie umiejętności różnicowania

  dźwięków niewerbalnych oraz dźwięków

  mowy

- rozwijanie umiejętności naśladowania

  (werbalnego i niewerbalnego)

- ćwiczenia oddechowe

- ćwiczenia wokalizacji

- rozwijanie orientacji w schemacie

  własnego ciała

- ćwiczenia rytmiczne, taneczno-ruchowe

- aktywizacja społeczna i kształtowanie

  umiejętności pracy w grupie.

 

A.    Pyczot – logopeda

K. Pawelec - logopeda

cały rok szkolny

raz w tygodniu,

dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

dziennik zajęć – dokumentacja poradni

 

 

3.      Bystrzaki – trening kreatywności

Cel:

- pobudzanie u dzieci zdolności i

  możliwości twórczych,

- rozwijanie dziecięcej wyobraźni,

- kształtowanie tolerancji wobec

  różnorodności pomysłów i rozwiązań,

- rozwijanie świadomości swoich mocnych i

  słabych stron,

- doskonalenie umiejętności współpracy.

 

E. Frołow- pedagog

ferie zimowe i wakacje

raz w tygodniu

uczniowie klas I-III

 

dokumentacja poradni

 

 

4.      Terapia ręki

Cel: usprawnianie i rozwijanie małej motoryki.

Usprawnianie motoryki dużej.

M. Dąborowska-pedagog,

 

K. Pawelec- logopeda

cały rok – raz w tygodniu,

 

w miarę zgłaszanych potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

dokumentacja poradni

 

 

5.Zajęcia warsztatowe pt. „Twórczy umysł”

Cel:

rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.

 

A.    Filipiuk-psycholog

raz w tygodniu (łącznie 8 spotkań)

dla uczniów kl. IV-VIII w miarę potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

6.    Mediacje w sytuacjach konfliktów w rodzinie   na płaszczyźnie rodzic-dziecko.

Cel:

Celem mediacji jest znalezienie akceptowanego przez nastolatka i rodziców rozwiązania konfliktu, ustalenie przez nich samych zasad, które zobowiązują się przestrzegać.

 

E. Frołow-pedagog

w miarę zgłaszanych potrzeb

 

dokumentacja poradni

 

 

5.      Wakacje i ferie z logopedą.

 

K. Pawelec-logopeda

wakacje i ferie

dokumentacja poradni

 

 

6.      Zagraj w planszówkę – czyli terapia pedagogiczna na wesoło. Spotkania warsztatowe.

Cel: Usprawnianie zaburzonych funkcji z wykorzystaniem gier edukacyjnych.

 

E. Duchnowska-pedagog

wakacje i ferie zimowe

dokumentacja poradni

 

 

7.      Trening umiejętności życiowych

Cel: rozwój umiejętności emocjonalno-społecznych.

A.    Filipiuk-psycholog

raz w tygodniu (łącznie 8 spotkań)

dla uczniów kl. IV-VI w miarę potrzeb

 

dokumentacja poradni

 

 

8.      Czytanie ze zrozumieniem – zajęcia w grupie max.4-osobowej dedykowane uczniom klas II szkoły podstawowej

Cel: Usprawnianie techniki czytania ze zrozumieniem.

E. Duchnowska-pedagog

 

 

 

 

 

 

ferie zimowe

dokumentacja poradni

 

 

 

WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

 

Rodzaj zajęć

Osoba realizująca zadanie

Termin realizacji

Częstotliwość

Sposób dokumentowania

Uwagi

 

1.      Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla młodzieży.

Cel: pokonywanie barier emocjonalnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, osobistych i w relacjach rówieśniczych.

 

Z. Reterska-psycholog

A. Filipiuk-psycholog

cały rok szkolny,

wg zgłaszanych potrzeb,

częstotliwość spotkań ustalona po rozpoznaniu problemu

dokumentacja poradni

 

 

2.      Doskonalenie czytania i pisania                     z wykorzystaniem  gier  i zabaw

Cel: usprawnianie techniki, tempa i rozumienia czytanego tekstu oraz kształtnego i poprawnego pisania z wykorzystaniem atrakcyjnych dla dziecka metod i form pracy.

 

E. Frołow-pedagog

cały rok szkolny,

raz w tygodniu

dokumentacja poradni, dziennik

 

 

3.      Indywidualne konsultacje z wykorzystaniem metod coachingowych.

Cel: Spotkania służą wsparciu młodzieży w poszukiwaniu własnych zasobów i możliwości rozwiązywania trudnych dla nich sytuacji.

 

E. Frołow-pedagog

w miarę zgłaszanych potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

4.      Rehabilitacja słuchu i mowy:

- terapia logopedyczna – korekcja wad wymowy i usprawniania aparatu artykulacyjnego,

- rehabilitacja słuchu i mowy – budowanie systemu językowego dziecka oraz rozwijanie funkcji słuchowych,

- terapia z wykorzystaniem metody werbalno – tonalnej,

- terapeutyczny program dla małych dzieci z wadą słuchu Sound Fondation for Babies

- zajęcia terapeutyczne od 1 roku życia.

 

K. Pawelec-surdologopeda

cały rok szkolny,

w miarę potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

 

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZIN

 

 

Rodzaj zajęć

Osoba realizująca zadanie

Termin realizacji

Częstotliwość

Forma

Sposób dokumentowania

Uwagi

 

1.      Terapia metodą EEG-Biofeedback

Cel terapii:

- poprawa parametrów przebiegu fal

  mózgowych w ćwiczonych punktach,

- poprawa funkcjonowania w

  zaburzonych sferach,

- doskonalenie koncentracji uwagi,

  wyciszenie,

- wzmocnienie procesów poznawczych, - złagodzenie stresu i napięcia

  emocjonalnego.

 

B. Witkowska- psycholog

Z. Reterska-psycholog

cały rok szkolny,

raz w tygodniu,

zajęcia indywidualne

dokumentacja poradni

 

 

2.      Diagnoza EEG Biofeedback (wywiad z rodzicem, wykonanie mapingu)

Cel: Na podstawie diagnozy określamy zakres trudności dziecka i dobieramy odpowiedni program terapeutyczny

3.      Treningi (terapia) EEG Biofeedback

Cel: W celu uzyskania poprawy funkcjonowania pacjenta w zakresie: koncentracji, motywacji, rozumienia poleceń, trudności w mówieniu itp.

J. Szczepocka-neurologopeda

cały rok szkolny

w miarę potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

4.      Terapia pedagogiczna/ zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Cel: usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych, nauka i doskonalenie umiejętności czytania i pisania, trening ortograficzny.

 

pedagodzy

raz w tygodniu,

zajęcia indywidualne

dokumentacja poradni; dziennik zajęć

 

 

5.      Indywidualna terapia psychologiczna

Cel: wsparcie rodziców dzieci przedszkolnych w postępowaniu wychowawczym, zmotywowanie ich do zajęć i zabaw z dzieckiem sprzyjających jego rozwojowi i przygotowaniu do wychowania przedszkolnego lub nauki w szkole.

 

A.    Sobocińska-psycholog

w miarę potrzeb,

dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, które wymagają pomocy psychologicznej, a nie otrzymują jej w przedszkolu

dokumentacja poradni; dziennik zajęć

 

 

6.      Terapia logopedyczna

Cel: Korygowanie wad i nieprawidłowości artykulacyjnych, rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka.

 

J. Szczepocka-neurologopeda

w miarę potrzeb

dokumentacja poradni; dziennik zajęć

 

 

7.      Logopedyczne zajęcia grupowe:

Logorytmika – zajęcia grupowe usprawniające percepcję słuchową,

Trening słuchowy w grupie – terapia muzyką, ruchem i słowem.

 

K. Pawelec-surdologopeda

w miarę potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

8.      Konsultacje dla rodziców.

 

 

M. Dąbrowska-pedagog

w miarę potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

9.      Indywidualna terapia psychologiczna dla dzieci zdolnych

Cel:

- stymulacja rozwoju poznawczego,

- rozbudzanie  zainteresowań nauką

  poprawa funkcjonowania

  emocjonalnego i społecznego,

- nauka praktycznych umiejętności

  podnoszenia skuteczności

  funkcjonowania w zakresie

  organizacji pracy intelektualnej i

  technik uczenia się,

- nauka sposobów redukcji stresu i

 utrzymywania pozytywnego nastroju,  - nauka relaksacji.

 

D. Kudaj-psycholog

raz w tygodniu

dokumentacja poradni

 

 

10.  Terapia psychologiczna (zaburzenia emocjonalne, lękowe, adaptacyjne, depresyjne w relacjach z innymi).

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy i umiejętności radzenie sobie z emocjami w relacjach z innymi, podwyższanie poczucia własnej wartości, minimalizowanie niepożądanych objawów, poprawa funkcjonowania.

     

M. Pękalak-Pawłowicz-psycholog

raz w tygodniu,

spotkania indywidualne

dokumentacja poradni

 

 

11.  Terapia Instrumental Enrichment (Metoda Feuersteina) dla dzieci z uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym, ewent. z dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, ADHD.

Cel:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy o własnych deficytowych funkcjach poznawczych oraz nabycie umiejętności ich rozwijania, co przekłada się na poprawę funkcjonowania w codziennym życiu.

 

M. Pękalak-Pawłowicz-psycholog

raz w tygodniu,

przez cały rok szkolny

dokumentacja poradni

 

 

12.  Indywidualna terapia psychologiczna dzieci i młodzieży.

Cel:

- wspieranie rozwoju

  psychospołecznego dziecka, 

- przezwyciężanie występujących

  dysharmonii w rozwoju poznawczym i

  emocjonalnym,

- poprawa funkcjonowania

  psychicznego, emocjonalnego i

 społecznego.

 

A. Filipiuk-psycholog

raz w tygodniu,

zajęcia indywidualne

dokumentacja poradni

 

 

13.  „ Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera” – grupa wsparcia dla rodziców dzieci do 7 roku życia.

Cele:                                                         - poznanie przyczyn, objawów,

  sposobów terapii dziecka ze spektrum

  autyzmu,                                                        - pomoc rodzicom w rozwiązywaniu

  doraźnych problemów

  wychowawczych i rodzinnych,

- pomoc rodzinie w rozpoznawaniu i

  rozwiązywaniu przeżywanych przez

  nią trudności z uwzględnieniem roli

  każdego z jej członków.

 

A.    Wincenciak-pedagog

cały rok szkolny,

raz w miesiącu,

spotkania grupowe i indywidualne

dokumentacja poradni

 

 

 

POMOC RODZICOM W ROZPOZNAWANIU I ROZWIJANIU INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH

 

 

Rodzaj zajęć

Cel

Osoba realizująca zadanie

Termin realizacji

Częstotliwość

Sposób dokumentowania

Uwagi

 

1.      Udzielanie porad i konsultacji po przeprowadzonej diagnozie dziecka, wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania i wskazywanie sposobów rozwiązania zgłaszanego problemu.

Cel: Omówienie wyników diagnozy oraz przekazanie wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem.

 

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi poradni

 

cały rok szkolny

dokumentacja poradni

 

 

2.      Kierowanie rodziców do lekarzy specjalistów w celu ustalenia medycznych przyczyn występujących trudności oraz ich leczenia.

 

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi poradni

 

cały rok szkolny

dokumentacja poradni

 

 

3.      Warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców pt. „Kochać i wymagać”

Cel:

- wzrost umiejętności wychowawczych

  rodziców,

- poprawa skuteczności oddziaływań

  wychowawczych rodziców wobec

  dzieci.

A.    Filipiuk - psycholog

w miarę potrzeb,

raz w tygodniu (łącznie 10 spotkań)

dokumentacja poradni

 

 

4.      Indywidualne konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodziców dzieci z problemami zdrowotnymi, zagrożonymi niepełnosprawnością i niepełnosprawnymi.

Cele:  wsparcie psychiczne rodzica i pomoc w zaakceptowaniu nowej/innej sytuacji życiowej; nauka nowych umiejętności w roli rodzica dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi; doskonalenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych; wzmacnianie relacji rodzinnych, małżeńskich; wzbogacenie wiedzy na temat form i metod pracy z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością lub niepełnosprawnymi; przekazanie rodzicom o możliwościach wsparcia dziecka niepełnosprawnego w systemie edukacji.

Z. Reterska-psycholog

cały rok szkolny,

w miarę potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

5.      Konsultacje indywidualne z wykorzystaniem metod coachingowych

Cel: wsparcie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych, wychowawczych,  w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

E. Frołow-pedagog

w miarę zgłaszanych potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

6.      Indywidualne konsultacje z tyflopedagogiem.

 

M. Kaseja-tyflopedagog

w miarę zgłaszanych potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

7.      Indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodziców, dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi, trudnościami wychowawczymi.

M. Pękalak-Pawłowicz-psycholog,

A. Filipiuk-psycholog

cały rok szkolny

dokumentacja poradni

 

 

8.      „Typowe i nietypowe zachowania nastolatków” –spotkanie grupowe

Cele: przedstawienie rodzicom   charakterystyki przemian okresów rozwojowych, mechanizmów zaburzeń emocjonalnych, objawów zaburzeń dzieci i nastolatków oraz typowych zagrożeń, na które mogą być one narażane, wspieranie umiejętności porozumiewania się z dziećmi i adolescentami, tajniki oddziaływań wychowawczych pozwalających na zapobieganie zaburzeniom i trudnościom wychowawczym.

 

M. Pękalak-Pawłowicz-psycholog

wakacje, ferie zimowe

3 spotkania 1-godzinne

dokumentacja poradni

 

 

9.      Szkoła dobrych rodziców

Cele: Nabywanie praktycznej wiedzy i umiejętności pracy (opartej na wspieraniu dziecka, nagradzaniu pożądanych zachowań, wykorzystywaniu konkretnych technik behawioralnych, organizowaniu działań dziecka i wspieraniu interakcji społecznych) z dzieckiem nadpobudliwym w domu.

 

M. Pękalak-Pawłowicz-psycholog

raz w tygodniu cykl 14 spotkań

dokumentacja poradni

 

 

10.  Wsparcie w terapii słuchu i mowy.

Indywidualne konsultacje dla rodziców.

 

K. Pawelec-surdologopeda

w miarę potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

11.  Konsultacje pedagogiczne dla rodziców.

Cele: przybliżenie tematyki  spektrum autyzmu; udzielenie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

 

E. Duchnowska-pedagog

raz w miesiącu

dokumentacja poradni

 

 

12.  Konsultacje logopedyczne dla rodziców.

Cel: Wspomaganie rodziców w ich codziennej pracy w domu nad rozwojem umiejętności językowych poprzez proponowanie konkretnych ćwiczeń, udzielanie instruktażu, kierowanie do innych specjalistów, wspierania rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

 

J. Szczepocka-neurologopeda,

K. Pawelec-surdologopeda

w miarę potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

13.  Konsultacje dla rodziców po badaniach przesiewowych (na terenie danej placówki).

Cel: przedstawienie wyników badań, wyłonienie dzieci wymagających wsparcia w rozwoju mowy, ustalenie zasad współpracy z logopedą; omówienie roli środowiska domowego oraz wpływ rodziny na rozwój mowy dziecka, instruktaż.

J. Szczepocka-neurologopeda,

J. Rakowska-pedagog,

K. Pawelec-surdopedagog

 

w miarę potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

14.  Indywidualne konsultacje dla rodziców z surdopedagogiem i surdologopedą.

J. Rakowska-surdopedagog,

K. Pawelec-surdologopeda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

według potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

 

ZADANIE PORADNI

wynikające z rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

 

 

 

 

POMOC NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM  LUB  SPECJALISTOM

                                                   

 

Rodzaj zajęć

Cel

Osoba realizująca zadanie

Termin realizacji

Częstotliwość

Sposób dokumentowania

Uwagi

 

1.      Program profilaktyczny „Debata”

Cel: Dostarczenie podstawowej wiedzy na tematy uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu. Kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji.

Z. Reterska-psycholog

cały rok,

dla uczniów klas V-VII szkoły podstawowej,

zajęcia grupowe,

w miarę zgłaszanych potrzeb

 

dokumentacja poradni

 

 

2.      Warsztaty dla młodzieży o tematyce: np.:

- Jak się uczyć, żeby nauka przynosiła efekty ?

- Rozpoznawanie i nazywanie emocji.

- Jak radzić sobie ze złością ?

- Rozwiązywanie konfliktów metodą

  negocjacji i mediacji.

- Jak radzić sobie ze stresem ?

Cel: profilaktyka, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach postrzeganych jako trudne.

 

M. Dąbrowska - pedagog

według zgłaszanych potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

3.      Warsztaty dla uczniów o tematyce:

- Zajęcia integracyjno – adaptacyjne.

- Kształtowanie umiejętności

  komunikowania się.

- Kto tu rządzi – ja czy emocje?

- Rozwiązywanie konfliktów z

  wykorzystaniem elementów

  negocjacji i mediacji.

Cel: Proponowane zajęcia mają na celu wsparcie wychowawców w realizacji działań służących integracji zespołu klasowego, rozwojowi osobistemu uczniów, odkrywaniu i wykorzystywaniu zasobów wychowanków.

 

E. Frołow - pedagog

według zgłaszanych potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

4.      Zajęcia grupowe dla uczniów z obszaru zagadnień wychowawczych

Cel: Kształtowanie u młodzieży umiejętności społecznych – warsztaty.

 

M. Kaseja-pedagog

według zgłaszanych potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

5.      Jaki ja – charakterystyka okresu dojrzewania

Cel: celem zajęć jest przybliżenie młodzieży specyfiki zmian okresu dojrzewania, wpływu jaki maja na zachowanie, myślenie, reagowanie młodych ludzi, zrozumienie tego co się z nimi dzieje i dlaczego.

 

M. Pękalak-Pawłowicz-psycholog

spotkanie - 2 godziny dla uczniów klas VI-VIII

i klas I szkół średnich

dokumentacja poradni

 

 

6.      Witaj! Mam spektrum autyzmu-

pomoc w adaptacji w nowym środowisku.

Cel: zajęcia mają na celu przedstawienie istoty autyzmu w klasie – np. gdy pojawia się dziecko z autyzmem, na godzinie  wychowawczej.

 

E. Duchnowska-pedagog

według zgłaszanych potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

 

ZADANIE PORADNI

wynikające z rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

4.Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

 

Rodzaj zajęć

Cel

Osoba realizująca zadanie

Termin realizacji

Częstotliwość

Sposób dokumentowania

Uwagi

 

1.      Szkolenia rad pedagogicznych w obszarze zapotrzebowania szkół/ placówek

Cel: Stwarzanie  okazji do doskonalenia kompetencji nauczycielskich, dyskusji i wymiany doświadczeń.

E. Frołow - pedagog

cały rok szkolny,

według zgłaszanych potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

2.      Prelekcje/ warsztaty dla rodziców w obszarze zapotrzebowania szkoły/ placówki.

Cel: Wsparcie szkół i placówek w podnoszeniu stopnia refleksyjności i świadomości pedagogicznej rodziców.

 

E. Frołow - pedagog

cały rok szkolny,

według zgłaszanych potrzeb

dokumentacja poradni

 

 

3.      Charakterystyka okresu dojrzewania – spotkanie z rodzicami.

Cel: Celem zajęć jest przypomnienie zmian rozwojowych, jakich doświadczają adolescenci oraz przybliżenie sposobów radzenia sobie ze zmieniającymi się zachowaniami, reakcjami dziecka, a także konieczności zmian w postawie rodzicielskiej.

M. Pękalak-Pawłowicz-psycholog

cały rok szkolny,

spotkanie 2-godzinne

dokumentacja poradni

 

4.      Słowa mają moc/słowa ranią (sztuka chwalenia, unikanie kpin, przemocy werbalnej).

Cel: celem zajęć jest praktyczne przećwiczenie umiejętności chwalenia oraz zastępowania słów, które ranią w relacji rodzic – dziecko.

M. Pękalak-Pawłowicz-psycholog

cały rok szkolny,

2 spotkania warsztatowe po 2 godziny

dokumentacja poradni

 

5.      Depresja dzieci i młodzieży- spotkanie dla nauczycieli, rodziców.

Cel: Przybliżenie zagadnień związanych z depresją, jej rozpoznawaniem, sposobami udzielania wsparcia oraz profilaktyką wśród dzieci i młodzieży.

M. Pękalak-Pawłowicz-psycholog

cały rok szkolny,

potkanie 2-godzinne

dokumentacja poradni

 

6.      Praca z dzieckiem  z niską samooceną.

Cele: prezentacja metod i form pracy z dzieckiem, które ma niską samoocenę,

 budowanie pozytywnej relacji, próba wpłynięcia na poprawę samooceny dziecka.

E. Duchnowska-pedagog

cały rok szkolny,

2-godzinny warsztat dla rodziców

dokumentacja poradni

 

7.      Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla nauczycieli i wychowawców.

Cel: pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczo – emocjonalnych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Z. Reterska - psycholog

cały rok szkolny,

w miarę potrzeb

dokumentacja poradni

 

8.      Konsultacje dla nauczycieli po badaniach przesiewowych.

Cel: Przekazanie informacji na temat dzieci wymagających indywidualnego wsparcia, ustalenie zasad współpracy na linii: rodzic – nauczyciel – logopeda, przedstawienie konkretnych ćwiczeń, instruktaż.

J. Szczepocka-neurologopeda,

J. Rakowska – pedagog

K. Pawelec - logopeda

po przeprowadzonych badaniach

dokumentacja poradni

 

9.      Konsultacje dla logopedów                           w szczególnie trudnych przypadkach.

Cel: Wspomaganie logopedów o mniejszym doświadczeniu, w przypadku konieczności pracy z dzieckiem szczególnie trudnym. Obserwacja dziecka, omówienie, ustalenie zasad pracy, polecanych metod i sposobów.

J. Szczepocka-neurologopeda,

k. Pawelec - surdologopeda

 

cały rok szkolny,

w miarę potrzeb

dokumentacja poradni

 

                   

 

 Opracował zespół w składzie:

Ewa Frołow

Joanna Rakowska

Zofia Reterska

 

Plan pracy przyjęto do realizacji podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Łomży

10 września 2019 r.

Reklama