Do pobrania

Na badanie uczeń może zostać zgłoszony na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.
             Uczeń pełnoletni dokonuje zgłoszenia osobiście.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie poradni. Po otrzymaniu wniosku poradnia wyznacza termin badania.

W dniu badania uczeń niepełnoletni zgłasza się
z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

 WNIOSKI DO POBRANIA:

- Wniosek o WYDANIE Orzeczenia (wypełnia się po diagnozie dziecka)  pobierz

 

- Zgoda na współpracę poradni ze szkołą/placówką.  pobierz

 

- Wniosek o WYDANIE OPINII Z BADAŃ.  pobierz

 

- Wniosek rodzica o badanie dziecka (przedszkole)  pobierz

 

- Wniosek o zdiagnozowanie ucznia.  pobierz

 

- WNIOSEK O BADANIE UCZNIA (szkoła ponadpodstawowa - specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)  POBIERZ

 

- OPINIA NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4-8  pobierz

 

- Opinia ogólne trudności w nauce i zachowaniu kl. IV-VIII  pobierz

 

- Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego  pobierz

 

- OPINIA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY NA POTRZEBY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO  POBIERZ

 


- OPINIA UCZEŃ SZCZEGÓLNIE ZDOLNY/INDYWIDUALNY TOK NAUKI  POBIERZ

 

- Wniosek o przekazanie teczki   pobierz

 

- OPINIA SZKOŁY - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA  pobierz

 

- ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA (zindywidualizowana ścieżka kształcenia)  POBIERZ

 

- INFORMACJA O UCZNIU Z TRUDNOŚCIAMI - KL. I - III  pobierZ

Reklama